ขั้นตอนการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบของนักสืบที่กำลังค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายที่ไซต์งานพร้อมข้อความ “ตามล่าหาสิ่งอันตราย ในสัปดาห์ Safe + Sound ประจำปี 2024”

 

สถานที่ทำงานทุกแห่งล้วนมีสิ่งที่เป็นอันตรายจากการทำงานทั้งสิ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นคนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานบนที่สูง คนงานภาคการเกษตรที่ต้องสัมผัสสารเคมี หรือคนงานในคลังสินค้าที่ต้องยกของหนักๆ อันตรายเหล่านี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือแม้แต่การเสียชีวิตได้

การวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานคืออะไร

การวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน (Job Hazard Analysis หรือ JHA) ช่วยให้คุณระบุและควบคุมอันตรายที่ไม่รู้จัก รวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น กระบวนการหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ 

เป้าหมายของการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานคือการค้นหาสิ่งต่อไปนี้

  • ผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 

  • เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร

  • ปัจจัยที่เอื้ออำนวย

  • โอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น

  • มาตรการควบคุมอันตราย

กระบวนการระบุและประเมินสิ่งที่เป็นอันตรายและสถานการณ์อันตรายอย่างต่อเนื่องนี้เป็นส่วนสำคัญของโครงการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่มีประสิทธิผล

ขั้นตอนการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน

อินโฟกราฟิกแสดง 6 ขั้นตอนในการกำจัดความคลุมเครือออกจากการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน 1: เลือกและจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะวิเคราะห์ 2: วิเคราะห์ทุกขั้นตอนของงาน 3: ค้นหาสิ่งที่เป็นอันตราย 4: อธิบายสิ่งที่เป็นอันตราย 5: เลือก ติดตั้ง รักษา และตรวจสอบมาตรการควบคุมอันตราย 6: ทบทวนการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานของคุณอีกครั้ง

1. เลือกและจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะวิเคราะห์

เมื่อดำเนินการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน ให้เริ่มจากงานที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยร้ายแรง หรืองานที่มักก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืองานที่เกือบนำไปสู่อุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งก่อน พิจารณาให้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกคน จากนั้นตรวจสอบบันทึกของคุณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

2. วิเคราะห์ทุกขั้นตอนของงาน

หลังจากที่คุณเลือกงานที่จะวิเคราะห์แล้ว ให้ระบุรายละเอียดทุกด้านของงานนั้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พนักงานสามารถตรวจสอบการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานและเตรียมการเพื่อทำงานให้เสร็จสิ้นอย่างปลอดภัยได้ดีที่สุด คุณสามารถถ่ายวิดีโอและถ่ายรูปเพื่อช่วยบันทึกกระบวนการนี้ได้

3. ดูแต่ละขั้นตอนของงานเพื่อหาสิ่งที่เป็นอันตราย

ระบุสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบบันทึกการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยก่อนหน้านี้ทั้งหมด และพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดซึ่งเกิดจากสิ่งที่เป็นอันตรายดังกล่าว โดยทั่วไปสิ่งที่เป็นอันตรายสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ อันตรายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร อันตรายจากสิ่งกีดขวางทางกายภาพ อันตรายทางชีวภาพ อันตรายจากสารเคมี หรือการยศาสตร์ 

4. อธิบายสิ่งที่เป็นอันตราย

ตอนนี้คุณได้ระบุอันตรายจากการทำงานแล้ว ให้สวมหมวกนักสืบเพื่อพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ อันตรายดังกล่าวส่งผลต่อใครบ้าง อันตรายดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ คืออะไร อันตรายดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานเมื่อใด สถานที่ปฏิบัติงานคือที่ใด สุดท้ายคือเหตุใดจึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น 

5. เลือก ติดตั้ง รักษา และตรวจสอบมาตรการควบคุมอันตราย

หลังจากที่คุณอธิบายสิ่งที่เป็นอันตรายแล้ว ให้อธิบายวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมอันตรายและป้องกันการบาดเจ็บ โปรดดูลำดับมาตรการควบคุมอันตราย อันได้แก่ 1) การกำจัด 2) การทดแทน 3) การควบคุมทางวิศวกรรม 4) การควบคุมด้านการบริหาร และ 5) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

6. ทบทวนการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานของคุณอีกครั้ง

ขอแสดงความยินดีด้วย คุณดำเนินการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานสำเร็จแล้ว ในขั้นตอนสุดท้าย อย่าลืมทบทวนผลการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานและอัปเดตอย่างต่อเนื่องเมื่องานมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัปดาห์ Safe + Sound

พร้อมที่จะนำขั้นตอนการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานไปปฏิบัติแล้วหรือยัง ในเดือนสิงหาคมนี้ มาเข้าร่วมสัปดาห์ Safe + Sound กับเราและทำกิจกรรมการตามล่าหาสิ่งอันตราย (The Hunt for Hazards) เพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายไปพร้อมกับวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัปดาห์ Safe + Sound และเข้าร่วมการสนทนาทางออนไลน์โดยใช้ #SafeAndSoundAtWork